BOARD 2015/16

Advisors

Suraj Koirala

Yadav Dahal

Yubraj Khatri

President

Pradip Acharya

Vice president

Dilip Pandey

Secretary

Pratap Saud

Vice secretary

Madan Khanal

Treasurer

Prakash Chapagain

Executive members

Kalpana Rajbansi

Sabina Bimali

Ankit Bhattarai

Nikita Acharya